فایل های مجموعه : جزوات آموزشی

جدید
جزوه کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی
این جزوه به عنوان مرجع برخی ازمونهای استخدامی در رشته مدیریت مطرح است
قیمت : 2000 تومان
نوع فایل : pdf
طراحی سایت